Podkarpackie Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione na stronach BIP-u

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wszystkie informacje, których PCEN nie zamieścił na stronach BIP-u udostępniamy na wniosek zainteresowanego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli sprawa wymaga dłuższego terminu do jej załatwienia wnioskodawca zostaje  powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku informacji, która może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.

Jeśli informacja udostępniona będzie poprzez jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nosnik informacji a wymaga to poniesienia przez PCEN dodatkowych kosztów, to kosztami tymi obarcza się wnioskodawcę.

Poprawiony (środa, 23 listopada 2011 09:15)

 
Powiaty