Podkarpackie Rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa Czego dotyczą Sposoby udostępniania
PCEN w Rzeszowie
archiwum zakładowe akta osobowe, dokumentacja finansowo-księgowa, dokumentacja administracyjno-gospodarcza do wglądu wg potrzeb
książka kontroli zapisy osób, które przeprowadzają kontrole do wglądu na miejscu
książka inwentarzowa wpisy inwentarzowe do wglądu na miejscu
rejestr likwidacji starego i zużytego sprzętu sposoby likwidacji sprzętu do wglądu na miejscu
rejestr przekazanego sprzętu przekazanie sprzętu do jednostek zewnętrznych po otrzymaniu zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego do wglądu na miejscu
rejestr wydanych Zarządzeń Dyrektora kierowanie i funkcjonowanie oraz organizacja i zarządzanie do wglądu na miejscu
rejestr korespondencji pisma przychodzące i wychodzące do wglądu na miejscu
rejestr wydawanych świadectw kursy kwalifikacyjne  do wglądu na miejscu
rejestr zaświadczeń  formy doskonalenia, warsztaty, seminaria itp.  do wglądu na miejscu
OENiPAS w Czudcu
ewidencja majątku majątek trwały  do wglądu na miejscu
Oddział w Krośnie
rejestr wydawanych zaśwaidczeń i świadectw warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące wydawanie duplikatów zainteresowanym
archiwum zakładowe akta osobowe, dokumentacja form dokształcania i doskonalenia nauczycieli, dokumentacja fiansowo-księgowa, dokumentacja działalności administracyjno-gospodarczej do wglądu na miejscu
Oddział w Przemyślu
rejestr umów o dzieło  i zlecenie umowy o dzieło i zlecenie przechowywane 
w sekretariacie Oddziału do wglądu za zgodą Kierownika Oddziału i Pani Danuty Łyczak
rejestr doradców metodycznych dane osobowe przechowywane 
w sekretariacie Oddziału do wglądu za zgodą Kierownika Oddziału i Pani Danuty Łyczak
rejestr wykładowców dane o wykładowcach przechowywane 
w sekretariacie Oddziału do wglądu za zgodą Kierownika Oddziału - Pani Danuta Łyczak
rejestr absolwentów form kształcenia ustawicznego dane dotyczące form kształcenia ustawicznego oraz dane osobowe przechowywane w pokoju rekrutacji na formy kształcenia ustawicznego u Pani Małgorzaty Kazienko
rejestr publikacji PCEN Oddział w Przemyślu dane o publikacjach plus jeden egzemplarz i wydruk próbny przechowywane 
w dokumentacji specjalisty ds. informacji pedagogicznej i wydawnictw -  Pana Jarosława Dyrdy
rejestr zaświadczeń o treści różnej   przechowywane 
w pokoju rekrutacji na formy kształcenia ustawicznego u Pani Małgorzaty Kazienko
rejestr czasopism dane o prenumeracie czasopism oraz egzemplarzach bezpłatnych przechowywane 
w pokoju rekrutacji na formy kształcenia ustawicznego u Pani Małgorzaty Kazienko
podręczny rejestr pracowników dokumentacja wtórna dotycząca pracowników Oddziału przechowywane 
w sekretariacie Oddziału - do wglądu za zgodą Kierownika Oddziału u Pani Danuty Łyczak
rejestr realizowanych form kształcenia ustawicznego dane o wykładowcach, uczestnikach, kosztach finansowych, formach ewaluacji, terminach, zaświadczeniach przechowywane 
w sekretariacie Oddziału do wglądu za zgodą Kierownika Oddziału u Pani Danuty Łyczak
rejestr wystawianych informacji i rekomendacji dotyczących nauczycieli informacje i rekomendacje przechowywane 
w sekretariacie Oddziału do wglądu za zgodą Kierownika Oddziału - Pani Danuta Łyczak
rejestr dokumentacji archiwalnej i protokołów zdawczo-odbiorczych dokumentacja zdana do archiwum przez poszcególne komórki przechowywane 
w Archiwum Państwowym 
i archiwum zakładowym Oddziału do wglądu za zgodą Kierownika Oddziału 
u Pani Danuta Łyczak
rejestr akt osobowych pracowników dane osobowe przechowywane w sekretariacie Oddziału do wglądu za zgodą Kierownika Oddziału i Pani Danuty Łyczak
rejestr pieczęci wzory odciskowe pieczęci przechowywane 
w sekretariacie Oddziału do wglądu za zgodą Kierownika Oddziału 
podręczny rejestr zwolnień lekarskich data niezdolności pracownika do pracy przechowywane 
w sekretariacie Oddziału do wglądu za zgodą Kierownika Oddziału 
rejestr druków ścisłego zarachowania karty drogowe przechowywane 
w sekretariacie Oddziału do wglądu za zgodą Kierownika Oddziału 
Oddział w Tarnobrzegu
rejestr zaświadczeń formy doskonalenia (kursy, warsztaty, konferencje, seminaria) do wglądu na miejscu
rejestr świadectw kwalifikacyjnych formy dokształacania nauczycieli (kursy kwalifikacyjne) do wglądu na miejscu
archiwum zakładowe akta osobowe, dokumentacja form dokształcania 
i doskonalenia nauczycieli, dokumentacja fiansowo-księgowa, dokumentacja działalności administracyjno-gospodarczej
do wglądu na miejscu
biblioteka czasopisma, publikacje, prace kontrolne, wydawnictwa, ksiązki, opracowania do korzystania na miejscu
ksiązka kontroli wypisy zespołów kontrolujących Oddział do wglądu na miejscu
książka obiektu wypisy dotyczące składników majątkowych obiektu do wglądu na miejscu
książka inwentarzowa wpisy inwentarzowe do wglądu na miejscu
 
Powiaty