Podkarpackie Statut

S T A T U T

STATUS PRAWNY PCEN

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, zwane dalej "Centrum", jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli.

Siedzibą Centrum jest Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2.

Podstawą działalności Centrum jest akt założycielski tj. Uchwała Nr XXVII/297/2001 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krośnie i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu i Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie oraz Ośrodka Doskonalenia Pedagogicznego w Tarnobrzegu w jedną placówkę doskonalenia nauczycieli o nazwie Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie zmieniona Uchwałą Nr XVII/184/03 z dnia 15 grudnia 2003 r. i Uchwałą Nr XXXVIII/424/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., Statut PCEN (pobierz statut w formacie .pdf) oraz obowiązujące przepisy prawa.

Organem prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Centrum jest wojewódzką jednostką budżetową.

 

  

Poprawiony (środa, 26 lutego 2020 10:52)

 
Powiaty